Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie ksi��dza, kt��ry by�� jednym z kapelan��w w pruszkowskim Dulagu 121. Zawiera m.in. spis os��b zmar��ych w obozie oraz du��o informacji o panuj��cych tam warunkach.]
No results