Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce pacyfikacji Brze��cia. Zdaniem ��wiadka by��o to spowodowane dzia��alno��ci�� niejakiego Religi, kt��ry pod wp��ywem alkoholu wyda�� kilku cz��onk��w Batalion��w Ch��opskich. Ponadto ��wiadek opisuje kilka innych rozstrzela�� maj��cych miejsce na terenie gminy Pi��cz��w.]
No results