Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zes��aniec. Zosta�� aresztowany i wraz z rodzin�� podczas Pierwszej deportacji w 1940 roku wywieziony do obwodu archangielskiego. Po zwolnieniu wyjecha�� na po��udnie ZSRR i wst��pi�� w szeregi Armii Polskiej.]
No results