Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja z aresztowania 5 sierpnia 1944 r. ludno��ci cywilnej zamieszkuj��cej okolice pl. Zbawiciela oraz z przes��uchania ksi����y w sprawie dost��pu powsta��c��w do ko��cio��a Naj��wi��tszego Zbawiciela.]
No results