Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ksi��dza dotycz��ca pr��by zastraszenia duchownych. Gro��ono im wysadzeniem ko��cio��a Naj��wi��tszego Zbawiciela, je��li nie wydadz�� powsta��ca, kt��ry rzekomo z wie��y ko��cielnej zastrzeli�� jednego z niemieckich ��o��nierzy.]
No results