Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca syna zeznaj��cej, kt��ry zosta�� aresztowany za niestawienie si�� do kopania row��w, a nast��pnie rozstrzelany 25 stycznia 1945 r.]
No results