Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca los��w Politechniki Warszawskiej w trakcie okupacji. ��wiadek zeznaje, ��e w 1939 r. uczelnia zosta��a zaj��ta przez Wehrmacht, jej mienie grabiono, dochodzi��o te�� do licznych aresztowa�� w��r��d student��w i cia��a pedagogicznego. W sierpniu 1944 r. politechnika zosta��a spalona przez Wehrmacht.]
No results