Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Radca prawny Wojew��dzkiego Zwi��zku Samopomocy Ch��opskiej. Wspomina starania warszawskich notariuszy z pa��dziernika 1944 r., aby uratowa�� depozyty rejentalne i ksi����ki hipoteczne. De facto zeznanie po��wiadcza istnienie rozkazu nakazuj��cego ca��kowite zniszczenie Warszawy.]
No results