Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany pracowa�� w firmie niemieckiej prowadz��cej roboty na terenie getta warszawskiego. Kr��tko opisuje ten okres, a tak��e likwidacj�� getta oraz obozu pracy przymusowej Poniatowa pod Opolem Lubelskim.]
No results