Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Mieszkanie ��wiadka w Charkowie zosta��o ca��kowicie zniszczone. Podczas walk o Chark��w nie znajdowa��a si�� pod tym adresem, przebywa��a kolejno w Kamie��cu Podolskim i ��ucku, nast��pnie wyjecha��a do Polski.]
No results