Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Lekarz ze Lwowa, aresztowany i przetrzymywany w kilku wi��zieniach. Warunki fatalne, bardzo brutalne traktowanie wi����ni��w podczas przes��ucha��. Wst��pi�� do armii polskiej w Buzu��uku, chocia�� wcze��niej by�� w Aktiubi��sku, ale okaza��o si��, ��e zosta�� ��le pokierowany.]
No results