Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Lekarz wenerolog, kt��ry pracowa�� w Dulagu przy ul. Skaryszewskiej na Pradze. Sk��ada on wyja��nienia, odpowiadaj��c na pi���� pyta�� dotycz��cych funkcjonowania obozu przej��ciowego, procedur kwalifikowania do wyw��zek na roboty itp.]
No results