Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy obozu przej��ciowego w Buk��wce pod Kielcami. Ob��z istnia�� od 12 wrze��nia do 20 pa��dziernika 1939 r. Przesz��o przez niego ok. 20 tys. os��b.]
No results