Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz dotycz��cy obozu dla ��yd��w mieszcz��cego si�� w szkole przy ul. ��w. Aleksandra 26 w Kielcach. Ob��z funkcjonowa�� od 12 lutego 1940 do 1 kwietnia 1941 r. Po likwidacji wi����niowie zostali skierowani do kieleckiego getta.]
No results