Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek, sier��ant Wojska Polskiego, zosta�� aresztowany przez NKWD na Litwie, nast��pnie trafi�� do Rosji, gdzie cz��sto go przenoszono, a�� ostatecznie znalaz�� si�� w Kozielsku. Warunki tam by��y bardzo z��e, brakowa��o jedzenia, NKWD stosowa��o wobec wi����ni��w tortury psychiczne.]
No results