Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zosta�� wywieziony 13 kwietnia 1940 r. do Kazachstanu w ramach drugiej deportacji Polak��w przeprowadzonej przez Zwi��zek Sowiecki i tam przebywa�� w kilku ko��chozach i sowchozach. M����czyzna opisuje aresztowanie, podaje nazwiska wielu rodzin, kt��re r��wnie�� znalaz��y si�� na zes��aniu. M��wi te�� o bardzo ci����kiej pracy, ale i wzgl��dnie dobrych warunkach w jednym z sowchoz��w, relacjach z miejscow�� ludno��ci�� oraz pr��bach werbowania Polak��w przez NKWD.]
No results