Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek zeznaje w sprawie selekcji w KL Auschwitz. M��wi o komorach gazowych. Wspomina, ��e od stycznia 1943 r. Niemcy robili wi����niom dodatkowe tatua��e z liter�� ���A��� lub ���L��� zale��nie od tego, czy byli oni aryjczykami czy ��ydami, ��eby w przypadku ucieczki z bloku ��mierci do obozu ��atwiej by��o zidentyfikowa�� takie osoby.]
No results