Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek pracowa�� w szpitalu obozowym. Uczestniczy�� w wielu eksperymentach medycznych przeprowadzanych przez Niemc��w ��� m.in. u��miercaniu zastrzykiem z fenolu, sterylizacji i kastracji, kt��re przeprowadza�� Josef Klehr, cz��sto pijany. Ponadto opowiada o odwszawianiu obozu po tym, jak sami Niemcy zacz��li mie�� problem z tyfusem. Zeznanie dotyczy g����wnie warunk��w panuj��cych w obozie i szpitalu, ��wiadek opowiada, jak ratowano chorych przez przemieszczanie ich do r����nych miejsc, gdzie mogli prze��y��. By�� te�� ��wiadkiem egzekucji dokonanej osobi��cie przez H��ssa, kt��ry pijany zabi�� jednego z cz��onk��w organizacji podziemnej.]
No results