Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek opisuje ob��z przej��ciowy dla je��c��w w Wo��oczyskach. Zwraca uwag�� na bardzo trudne warunki, g��odowe racje ��ywno��ciowe. Wspomina, ��e z powodu tych warunk��w trzech oficer��w pope��ni��o samob��jstwo. Ob��z pod kontrol�� wojska, a nie NKWD. Stosunek do je��c��w wzgl��dnie dobry.]
No results