Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = ��wiadek mieszka�� na terytorium kontrolowanym przez samozwa��cze w��adze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Opisuje totaln�� dewastacj�� Donbasu oraz nastawienie miejscowej ludno��ci. ��wiadkowi uda��o si�� unikn���� przymusowej mobilizacji do tzw. ludowej milicji Donbasu w 2022 r.]
No results