MARIAN BUKIEWICZ

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Sierż. rez. Marian Bukiewicz, 43 lata, urzędnik [nieczytelne], kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wzięty do niewoli 24 września 1939 r. pod Włodzimierzem.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Obozy jeńców: Lwów, Podhorce, Rodatycze, Janów lwowski i Skniłów. Przymusowe roboty – w Janowie wydobywanie kamienia. Podhorce, Skniłów – budowa kolei.

4. Opis obozu, więzienia:

W oborach, w Janowie i Skniłowie – budynki wykonane w lutym ze świeżego drewna. Dach niepokryty. W czasie odwilży i deszczu wewnątrz woda do kolan. Naokoło zabudowań dwa rzędy drutów kolczastych.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Liczba jeńców wynosiła od 600 do 800 (w Skniłowie 800). Narodowość: Polacy – 92 proc., Białorusini i Ukraińcy – 8 proc. Stosunki między Polakami koleżeńskie. Wspólny cel – powrót do kraju i walka w obronie ojczyzny.

6. Życie w obozie, więzieniu:

W obozach, w których przebywałem – możliwe; w Skniłowie, od 5 maja do 22 czerwca 1941 r. – dobre z uwagi na niebezpieczeństwo ze strony Niemiec i propagandę komunistyczną na terenie polskim.

Życie koleżeńskie i kulturalne zorganizowane przez grupę kolegów: kwartet muzyczny i chór rewelersów.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

23 czerwca 1941 r., po rozpoczęciu działań wojennych między ZSRR a Niemcami, pędzono nas od Skniłowa (Lwów) przez trzy tygodnie pieszo, dzień i noc, do Rosji. W czasie marszu na terenach Polski który zemdlał i nie mógł nadążyć, NKWD-ziści bagnetami zakłuwali.

W czasie marszu na terenie rosyjskim (podczas upału) wieśniaczka rosyjska wyniosła mleko, chcąc nas poczęstować. Dopadł NKWD-zista, nie pozwolił dać mleka. Na zapytanie przez wieśniaczkę: „Dlaczego?”, odpowiedział: это врaги.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Sanitariuszka (medsiestra) i sanitariusz (jeniec). W obozie Rodatycze podczas powrotu z pracy jednemu z kolegów (maturzysta w wieku lat 20) rzuciła się krew gardłem. Sanitariuszka orzekła do naczelnika obozu, że to krew z nosa. Do pracy zmuszony był chodzić. Po pewnym czasie ciężko zaniemógł [nieczytelne] nie podnosząc się. Jednakże wywieziony [nieczytelne].

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Korespondencja raz w miesiącu (z kraju).

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

W obozie w Starobielsku po przyjeździe ppłk. Wiśniowskiego nastąpiło badanie lekarskie i od tego dnia, od 24 sierpnia 1941 r., [służę] w wojsku polskim.