WŁADYSŁAW BAKUN

1. Dane osobiste (imię, nazwisko, stopień, wiek, zawód i stan cywilny):

Sap. Władysław Bakun, 37 lat, rolnik, kawaler.

2. Data i okoliczności zaaresztowania:

Wzięty do niewoli 18 września 1939 r. w Tarnopolu.

3. Nazwa obozu, więzienia lub miejsca przymusowych prac:

Brody, Sasów, Olesko, Tudorów, Hołownica, Równe, Tomaszgród [Tomaszogród], Starobielsk.

4. Opis obozu, więzienia:

Namioty, baraki zbite z desek. Brud – robactwo.

5. Skład więźniów, jeńców, zesłańców:

Przeciętnie ok. 200 osób, przeważnie Polacy. Wzajemne stosunki między Polakami dobre.

6. Życie w obozie, więzieniu:

Praca trwała 12 godzin. Normy wygórowane, niemożliwe do wyrobienia. Płacy prawie żadnej. Wyżywienie w zależności od wyrobionej normy. Życie kulturalne – żadne.

7. Stosunek władz NKWD do Polaków:

Wrogi. Propaganda komunistyczna silnie rozwinięta. Codziennie odbywały się obowiązkowo pogadanki prowadzone przez politruka obozu.

8. Pomoc lekarska, szpitale, śmiertelność:

Słaba. Wypadków śmiertelnych nie było.

9. Czy i jaka była łączność z krajem i rodzinami?

Łączność z krajem listowna, utrudniona.

10. Kiedy został zwolniony i w jaki sposób dostał się do armii?

Zwolniony w sierpniu 1941 r. łącznie z wszystkimi jeńcami w Starobielsku i wstąpiłem do armii w Tockoje.