JULIAN SKROK

Wilczyce, dnia 11 września 1948 r. ja, Pydo Kazimierz z Posterunku MO w Wilczycach, działając na mocy: polecenia ob. Wiceprokuratora, wydanego na podstawie art. 20 przepisów wprowadzających KPK, art. 257 KPK z powodu nieobecności Sędziego na miejscu, wobec tego, że zwłoka groziłaby zanikiem śladów lub dowodów przestępstwa, które do przybycia Sędziego uległyby zatarciu, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 KPK, przy udziale protokolanta Gondka Feliksa, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o: ważności przysięgi złożył przepisaną przysięgę, prawie odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 KPK, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 KK oświadczył:


Imię i nazwisko Skrok Julian
Imiona rodziców Wincenty i Marianna
Wiek 27 lat
Miejsce urodzenia Pielaszów, gm. Wilczyce
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Pielaszów, gm. Wilczyce, pow. Sandomierz

W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co następuje: W roku 1943 do Pielaszowa przyjechali SS z żandarmerią niemiecką, którzy to zabrali Jana Sabata i w odległości od jego zabudowań około 200 m dokonali mordu, za co – to nie jest ustalone. Jak również w roku 1944 2/4 [nieczytelne] będąc w tut. gromadzie Pielaszów, zabrali Smolarskiego Jana, którego to wioząc, po drodze rozstrzelili na polach gromady Dobrocin, gm. Wilczyce.

Zeznałem wszystko. Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.