WAWRZYNIEC RAJKOWSKI

Brzeście, dnia 11 września 1948 r. o godz. 12.00 ja, komendant Cichoński W. z Posterunku MO w Pińczowie, działając na mocy: polecenia ob. Wiceprokuratora, wydanego na podstawie art. 20 przepisów wprowadzających KPK, art. 257 KPK z powodu nieobecności Sędziego na miejscu, wobec tego, że zwłoka groziłaby zanikiem śladów lub dowodów przestępstwa, które do przybycia Sędziego uległyby zatarciu, zachowując formalności wymienione w art. 235– 240, 258 i 259 KPK, przy udziale protokolanta, funkcjonariusza Sieradzkiego Tadeusza z tut. Posterunku MO, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o: ważności przysięgi złożył przepisaną przysięgę, prawie odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 KPK, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 KK oświadczył:


Imię i nazwisko Wawrzyniec Rajkowski
Imiona rodziców Józef i Maria
Wiek 63 lata
Miejsce urodzenia Brzeście, gm. i pow. Pińczów
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Brzeście, gm. i pow. Pińczów
Stosunek do stron [ojciec] zamordowanego Rajkowskiego Ludwika

Dnia 11 listopada 1943 roku przyjechali do Brześcia Niemcy samochodem. Około godz. 6.00 przysz[ło] do mojego mieszkania 3 Niemców, których nazwisk nie znam, i Niemcy ci ubrani byli po cywilnemu. Spod marynarek widać było siwe mundury. Jeden z tych osobników rozmawiał po polsku. Zabrali wtenczas mojego syna Rajkowkiego Ludwika, którego zawieźli w Górki obok Brześcia i zastrzelili.

W tym samym dniu Niemcy zabrali z Brześcia Wcześniaka Franciszka i Tomasza, Wcześniaka Franciszka i Augustyna, Gońdka Piotra, Wróbla Michała, Rumaniec Jana, Rumańca Adama, Gorzałka Franciszka, Wolskiego Franciszka, Wróbla Franciszka, Baduraka Jana, Grędę Jana i Wolskiego Mieczysława, których wywieźli za wieś i rozstrzelali. Syn mój Rajkowski Ludwik urodzony [był] w 1921 r. w Brześciu.

Na tym protokół zakończono i przed podpisaniem odczytano.