JÓZEF MRÓZ
JÓZEF MUSIAŁOWICZ

PROTOKÓŁ

przesłuchania świadków w sprawie zbrodni
popełnionych przez hitlerowskich okupantów w Polsce

Miejscowość: Turów
Gmina: Szóstka
Powiat: radzyński
Województwo: lubelskie
Data i rodzaj dokonanego czynu: luty 1942 r., Ochnio Czesław, zaaresztowany

1. Nazwiska, wiek, płeć pokrzywdzonych i ich adresy:

Ochnio Ksawery, 62 lata, ojciec, Turów.

2. Nazwiska i adresy świadków:

Musiałowicz Józef, Mróz Józef.

3. Nazwiska, przynależność wojskowa lub cywilna, stanowiska służbowe i ew. adresy sprawców:

Żandarmeria polowa z Radzynia.

4. Dowody zbrodni lub dokumenty, jakie świadek lub pokrzywdzony dołącza (fotografie, ogłoszenia, listy, afisze):

5. Przebieg dokonanego przestępstwa:

Zaaresztowany z domu, wywieziony do Radzynia, na drugi dzień wywieziony do

Lublina na Zamek, gdzie przebywał przez trzy miesiące. Umarł na Zamku, zamęczony.

6. Gdzie przestępstwo popełniono:

Więzienie śledcze Lublin – Zamek.

7. Czy w wyniku popełnionego przestępstwa nastąpiła śmierć, kalectwo, trwała niezdolność, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia – zniekształcenie ciała, względnie zeszpecenie lub inne?

Śmierć.

Zgodność powyższych danych z rzeczywistym stanem faktycznym poświadczył przedstawiciel władzy [nieczytelne].