JAN KITA

Jeziorko, dnia 6 maja 1948 r. o godz. 14.00 ja, Tomczyk Stanisław z Posterunku MO w Słupi Nowej, działając na mocy: art. 20 przep. wprow. KPK, art. 257 KPK z powodu nieobecności Sędziego na miejscu, wobec tego, że zwłoka groziłaby zanikiem śladów lub dowodów przestępstwa, które do przybycia Sędziego uległyby zatarciu przez, zachowując formalności wymienione w art. 235–240, 258 i 259 KPK, przy udziale protokolanta Sepioło Jana, którego uprzedziłem o obowiązku stwierdzenia swym podpisem zgodności protokołu z przebiegiem czynności, przesłuchałem niżej wymienionego w charakterze świadka. Świadek po uprzedzeniu o: ważności przysięgi złożył przypisaną przysięgę, prawie odmowy zeznań z przyczyn wymienionych w art. 104 KPK, odpowiedzialności za fałszywe zeznanie w myśl art. 140 KK oświadczył:


Imię i nazwisko Jan Kita
Imiona rodziców Antoni i Katarzyna z d. Metryk
Data i miejsce urodzenia 11 października 1907 r., Jeziórko, gm. Słupia Nowa
Wyznanie rzymskokatolickie
Zawód rolnik
Miejsce zamieszkania Jeziórko, gm. Słupia Nowa, pow. Kielce
Stosunek do stron obcy

W sprawie niniejszej wiadomo mi jest, co następuje: W dniu 1 maja 1943 roku we wsi Jeziórko, gm. Słupia Nowa, przyjechali żandarmi niemieccy i zrobili spęd ludzi na wsi, między innymi byli: Klusek Józef, Wrona Stanisław, Klusek Idzi, Grad Wojciech, Bąk Józef, Dadziak Stanisław, Starnawski Franciszek, Marzec Antoni, Ostrowski Stefan, Sakowski Michał, Góźdź Bolesław. Osoby wyżej wymienione były oskarżone i rozstrzelane o to, że były sołtys za okupacji Klusek Józef przedstawił, że we wsi Jeziórko są miejscowi bandyci i że mu ukradli z mieszkania garnitur.

Osoby pomordowane zostały przez rodziny pozabierane za zezwoleniem władzy niemieckiej, pochowane na cmentarzu w miejscowości Dębno, gm. Słupia Nowa. Egzekucja miała miejsce[, by] pomścić się na niewinny[ch] wyżej wymienionych osobach. Nazwisk sprawców egzekucji nie znałem, ponieważ byli przyjezdni, którzy się trudnili wykonaniem egzekucji.

Na tym protokół zakończono i przed podpisem odczytano.